இயற்கை எரிவாயு நீரிழப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்பு உபகரணங்கள்